Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

barbararabarbar

November 03 2014

9313 5abe 500

nobodysaheartless:

This statue shows the separation of the body and mind.

At the Haeinsa Temple in Korea.

Reposted frompadmasam padmasam viawojtku wojtku

September 16 2014

barbararabarbar
  When you try to explain to Jesus why you skipped church last Sunday

August 24 2014

barbararabarbar
1308 b985
Reposted fromlejibet lejibet viabng123 bng123

August 23 2014

barbararabarbar
9284 25c6 500
Imam Mosque, Iran.

August 18 2014

barbararabarbar
0348 21f2 500
Reposted fromZaknafein Zaknafein viaRat-Inc Rat-Inc

August 02 2014

barbararabarbar
Falujące piersi są podstawowym symbolem ufności w siły wszechświata.
— Anne Baring, Jules Cashford, "The Myth of the Goddess: Evolution of an Image"
Tags: women religion
Reposted bygrubyradziwildreamingingerjawn-palace
barbararabarbar
Wielki Wódz w Waszyngtonie pisze, że chce kupić naszą ziemię. Jak można kupić lub sprzedać niebo, ciepło ziemi? Pomysł ten wydaje się nam dziwny. Jeśli świeżość powietrza ani błysk wody nie należą do nas, jak można je kupić? Każdy skrawek ziemi jest dla mego ludu święty. Każda połyskliwa igiełka sosny, każdy piaszczysty brzeg, każda mgiełka w ciemnym lesie, każda polana i każdy brzęczący owad święte są w umysłach i przeżyciach mych ludzi. Żywica krążąca w pniach drzew niesie wspomnienia czerwonego człowieka. Kiedy więc Wielki Wódz z Waszyngtonu pisze, że chce kupić naszą ziemię, wiele od nas żąda.
— List Wodza Seattle (Seathl) plemienia Szwani do prezydenta Franklina Pierce'a z 1854 r.
Reposted bygruby gruby

July 26 2014

barbararabarbar
4983 d556 500
Beware ! Showing this map could be considered as anti semitic
Reposted fromJamalus Jamalus

July 12 2014

barbararabarbar
Rozmowa trwała długo; przedmiotem jej była forma rządu, obyczaje, kobiety, publiczne widowiska, sztuki. Wreszcie Kandyd, który zawsze miał zamiłowanie do metafizyki, zapytał przez Kakambę, czy mieszkańcy tego kraju mają jakowąś religię.
Starzec zarumienił się nieco.
- Jak to! - rzekł - możecie wątpić? Czy bierzecie nas za niewdzięczników?
Kakambo spytał nieśmiało, co za religię wyznają. Starzec poczerwieniał znowu:
- Czyż mogą być dwie? - zawołał. - Mamy, jak sądzę, religię całego świata: uwielbiamy Boga od wieczora do rana.
- Czy uwielbiacie tylko jednego Boga? - rzekł Kakambo, wciąż służąc za tłumacza wątpliwościom Kandyda.
- Oczywiście - rzekł starzec - że nie ma ich dwóch, trzech ani czterech. Przyznam się, że ludzie z waszych stron zadają dosyć osobliwe pytania.
Kandyd nie przestawał zasypywać pytaniami dobrego starca; chciał wiedzieć, w jaki sposób zanosi się prośby do Boga w Eldorado.
- Nie zanosimy ich wcale - rzekł dobry i czcigodny mędrzec. - Nie mamy go o co prosić, dał wszystko, czego nam trzeba; dziękujemy mu bez przerwy.
Kandyd ciekaw był zobaczyć kapłanów; spytał przez Kakambę, gdzie się znajdują. Dobry starzec uśmiechnął się.
- Moi panowie - rzekł - wszyscy tu jesteśmy kapłanami: król i wszyscy ojcowie rodzin śpiewają uroczyście dziękczynne pieśni co rano, a kilkutysięczny chór towarzyszy im.
- Jak to! nie macie mnichów, którzy nauczają, dysputują, rządzą, knują i palą żywcem ludzi będących innego zdania?
- Chybabyśmy oszaleli - odparł starzec - wszyscy jesteśmy tu jednego zdania: nie rozumiem, co to za mnichy, o których mówisz.
— "Kandyd", Wolter

June 16 2014

barbararabarbar
- (...) konieczne tedy jest, aby istniały zbrodnie i nieszczęścia i aby te nieszczęścia spadały na zacnych ludzi?
- Źli - odparł Jefrad - są zawsze nieszczęśliwi: służą na to, aby doświadczać małą liczbę sprawiedliwych będących na ziemi; nie ma zaś złego, z którego by się nie rodziło dobro.
- Ale - rzekł Zadig - gdyby istniało tylko dobro, a zło wcale?
- Wówczas - odparł Jefrad - ziemia ta byłaby inną ziemią; związek wydarzeń byłby innym porządkiem mądrości, a porządek ten, który byłby doskonały, istnieje jedynie w wiekuistym mieszkaniu Najwyższej Istoty, do której zło nie może się zbliżyć. Istota ta stworzyła miliony światów, z których żaden nie może być podobny drugiemu. Ta olbrzymia rozmaitość jest właściwością Jej potęgi. Nie ma dwóch listków na ziemi ani dwóch światów w nieskończonych przestworzach nieba, które by były podobne do siebie. Wszystko, co widzisz na tym atomie, na którymś się urodził, miało się spełnić w swoim miejscu i w oznaczonym czasie, wedle nieodmiennych wyroków tego, który ogarnia wszystko. Ludzie myślą, że to dziecię, które zginęło właśnie, wpadło do wody przypadkiem, i że takim samym przypadkiem dom spłonął: ale nie ma w świecie przypadku; wszystko jest próbą albo karą, albo nagrodą, albo przewidywaniem. (...) Nikły śmiertelniku, przestań się spierać z tym, coś winien ubóstwiać.
- Ale... - rzekł Zadig.
   Kiedy wymawiał to "ale", anioł ulatał już ku dziewiątej strefie. Zadig padłszy na kolana uwielbił Opatrzność i poddał się jej. (...)
— Wolter, "Zadig"
Reposted bydlabeki dlabeki

April 19 2014

barbararabarbar
3045 6f53
Reposted fromatheism atheism viamackowsky mackowsky

February 05 2014

barbararabarbar
8661 3e20
Tags: funny religion
Reposted fromciagnik123 ciagnik123 viajadex jadex

November 06 2013

barbararabarbar

October 13 2013

barbararabarbar

October 10 2013

yume74:

dreamwurks:

glasses-john:

If you don’t like pope Francis look at your choices. I mean this man is not judging homosexual people and he said that being an atheist is alright as long as you do good. If you still don’t like him look at this gif:

image

also he agreed to this:

image

I’m glad that last pope resigned and let this guy become pope. Good pope. 

Tags: religion gif
Reposted frommylyricalsympathy mylyricalsympathy viafadenb fadenb

September 13 2013

barbararabarbar
   Today, I'm not a Muslim. I'm not a Buddhist. I'm not a soldier of any one religious sect. I realized you can never put a circle around the truth and say that it belongs to one sect. I'm a student. Like Solomon said, "He sought wisdom out from the cradle to the grave".
   I would say the only religion I practice now is universal love. People fight and kill each other and say they have the proper remedy to give it to you, but nobody can GIVE it to you. You have to recognize it within yourself. (...)
— RZA, "The Wu-Tang Manual"
Reposted bykuroinekochris kuroinekochris

August 11 2013

barbararabarbar
Bout to get randomly selected
Tags: funny religion
Reposted fromgeo404 geo404 viapkz451 pkz451

August 06 2013

barbararabarbar
3750 cc55 500
Reposted fromkjuik kjuik viaPaseroVirus PaseroVirus

July 26 2013

barbararabarbar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl